Stanovy

Stanovy

Stanovy občanského sdružení
YARD RESORT

 

Článek I.

Název sdružení
Název sdružení zní: YARD RESORT. Sdružení je též oprávněno používat zkratku: YARD. Za
označení sdružení je rovněž možné použít termín „klub“.

Právní forma
Klub je občanským sdružením podle zák.č.83/1990 Sb o sdružování občanů v jeho platném znění.
V souladu s citovaným zákonem je sdružení právnickou osobou způsobilou v mezích českého
právního řádu vystupovat svým jménem, nabývat práv a povinností.
Právní úkony jménem sdružení činí jeho statutární orgán, tj. Správní rada sdružení. Podepisování
za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení - klubu připojí svůj
podpis dle podpisového vzoru buď předseda správní rady sdružení samostatně nebo dva její
členové současně.

 

Článek II.

Sídlo sdružení
Sídlem sdružení je: Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj.

 

Článek III.

Cíl sdružení
Cílem sdružení je vytváření podmínek pro pořádání sportovních, rekreačních i společenských akcí
pro členy sdružení, zejména pak podporovat rozvoj golfu a jeho propagaci. K zajištění
stanoveného poslání spolupracuje sdružení s jinými subjekty obdobného zaměření, občany,
podnikatelskými subjekty, neziskovým sektorem, podporujícími jeho poslání.

 

Článek IV.

Členství
Členství ve sdružení YARD RESORT je dobrovolné. U zakládajících členů vzniká členství
podpisem zápisu ustavující členské schůze sdružení. Každý nový člen do něho může vstoupit na
základě písemné přihlášky, zaplacení vstupního členského poplatku a písemného prohlášení, že
souhlasí s podmínkami členství a zpracováním osobních dat (dle zákona o ochraně osobních dat,
tj. rodné číslo, telefon, e-mail apod.) v databázi, vedené sdružením s tím, že sdružení tato data
nijak nezneužije tj. nepředá ani neprodá jinému subjektu vyjma údajů nezbytných k evidenci v
České Golfové Federaci (ČGF).

Členství má čtyři základní formy: řádné, mimořádné, udržovací a čestné.

Řádné členství
Řádným členem se může stát každá fyzická osoba, popř. právnická osoba, u které je stanovena
osoba vystupující v členských záležitostech. Žadatel o členství musí splňovat podmínky členství
uvedené v předchozím článku. O přijetí za řádného člena rozhoduje správní rada sdružení na
základě hlasování. Pokud by správní rada sdružení žadatele o členství odmítla, má žadatel právo
se svou žádostí obrátit na nejbližší valnou hromadu. Valná hromada musí tuto věc projednat a
rozhodnout.
Členství nelze právně nárokovat.

Kategorie řádného členství:
a) Děti a mladiství do 18 let (bez volebního práva).
b) Dospělí.

Správní rada může pro účely stanovení klubových ročních poplatků vytvořit v rámci výše
uvedených kategorií další dílčí kategorie.

Mimořádné členství
Mimořádné roční členství může získat každá fyzická osoba, která splní podmínky pro vstup, a to:
požádá o mimořádné roční členství, zaváže se ctít tyto stanovy a uhradí stanovené klubové
poplatky. O udělení mimořádného ročního členství rozhoduje správní rada sdružení na základě
hlasování, její rozhodnutí je konečné. Toto mimořádné členství není převoditelné a zaniká
zahájením nové golfové sezony, tedy posledním dnem měsíce března následujícího roku. S
mimořádným členstvím nejsou spojena hlasovací práva.

Udržovací členství
Se souhlasem správní rady může být řádné členství přerušeno na dobu určitou, nejdéle však na tři
po sobě následující roky. Během této doby platí člen udržovací poplatky stanovené pro dané
období správní radou a po dobu přerušení pozbývá práv řádného člena, vyjma práva hlasovacího.

Čestné členství
Čestným členem občanského sdružení se může stát fyzická osoba, které tento statut přizná valná
hromada na návrh správní rady sdružení, a to kvalifikovanou většinou hlasů. Čestný člen má pak
práva řádného člena, avšak je zproštěn povinnosti platit klubové roční hrací poplatky. Čestné
členství se uděluje doživotně. Čestného členství se lze vzdát písemným prohlášením, doručeným
správní radě sdružení. Čestné členství může být odebráno pouze na základě rozhodnutí
kvalifikované většiny valné hormady a to v případě hrubého porušení Stanov sdružení či golfové
etiky.

Člen je povinen zaplatit při podání přihlášky vstupní klubový poplatek a roční klubový poplatek ve
výši, kterou stanoví svým rozhodnutím správní rada sdružení. Dále je člen povinen zaplatit každý
další roční klubový poplatek vždy nejpozději k 1.březnu příslušného roku. Členové sdružení jsou
povinni seznámit se s výší a podmínkami úhrady klubových poplatků, stanovených správní radou
sdružení na nadcházející sezónu, vždy nejpozději ve lhůtě posledních dvou týdnů měsíce února
každého kalendářního roku a případně předat správní radě písemnou žádost o změnu typu
členství či jeho ukončení nejpozději v tomto termínu.

Platnost členství
Členem se stává žadatel dnem, kdy po schválení přihlášky správní radou zaplatil stanovené
klubové poplatky. Na tomto základě je mu vystavena členská karta.
Členství zaniká úmrtím, nezaplacením klubových příspěvků v řádném termínu, vystoupením a
vyloučením. Vystoupit ze sdružení může člen kdykoli písemným sdělením správní radě sdružení.
Vyloučit člena může pouze valná hromada sdružení, pokud se však jedná o nezaplacení
klubových příspěvků, má toto právo správní rada sdružení. Při ukončení členství je člen povinnen
odevzdat svoji členskou kartu zpět správní radě sdružení nejpozději do 5 dnů od jeho ukončení.

Převod členství
V návaznosti na ustanovení zákona č.83/1990 Sb. není žádná z forem členství v občanském
sdružení převoditelná.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

Členové mají zejména tato práva:
– zúčastnit se valných hromad sdružení a hlasovat na nich (hlasovací právo nabývá člen
dosažením zletilosti) volit a být voleni do orgánů sdružení, přičemž volit může každý řádný
člen sdružení, který v den konání valné hromady dosáhl 18 let věku, být volen může každý
řádný člen sdružení, který v den konání valné hromady dosáhl 18 let věku
– požadovat informace o činnosti orgánů sdružení
– přednostně využívat všech výhod, poskytovaných sdružením

Členové mají zejména tyto povinnosti:
– dodržovat stanovy sdružení
– dle svých schopností naplňovat poslání sdružení
– platit stanovené klubové příspěvky (netýká se čestných členů a členů volených orgánů
sdružení po dobu výkonu jejich funkce)
– dodržovat usnesení orgánů sdružení
– chránit dobré jméno sdružení a chránit majetek, který sdružení vlastní či užívá
– sledovat činnost sdružení a informovat se o sděleních, která správní rada zveřejňuje na
základě svého komunikačního řádu se členy

 

Článek VI.

Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
A) Valná hromada sdružení
B) Správní rada sdružení
C) Dozorčí rada a revizor
D) President sdružení

A) Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně v areálu Yard Resortu v obci Předboj, a to
vždy v 13:00 hod. poslední sobotu měsíce února daného roku, pakliže správní radou sdružení
nebude stanoven jiný termín, který by byl zveřejněn minimálně 1 měsíc před jejím konáním.
Řádný člen se může na valné hromadě dát zastupovat zplnomocněným zástupcem. Plná moc
musí být písemná a nesmí obsahovat žádná omezení.
Mimořádnou valnou hromadu může svolat správní rada sdružení vždy nejméně dva týdny před
stanoveným datem konání, zároveň je povinna ve stejné lhůtě oznámit konání valné hromady na
vývěsce sdružení v areálu Yard Resortu v obci Předboj a oznámení sdělit členům sdružení podle
pravidel pro komunikaci se členy sdružení. Mimořádnou valnou hromadu může samostatně
stejným způsobem svolat i nejméně jedna třetina členů sdružení s volebním právem. Tato
skutečnost musí být správní radě oznámena písemně a doložena s podpisovým archem
nejpozději 14 dnů před jednáním mimořádné valné hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je při zahájení přítomno alespoň 35% členů s
hlasovacím právem. Náhradní valná hromada s nezměněným programem jednání, která může být
svolána nejdříve za dva týdny, je pak usnášeníschopná při jakémkoli počtu členů. Tato skutečnost
však musí být na pozvánce výslovně uvedena.

Řádná, náhradní ani mimořádná valná hromada není veřejnosti přístupná. Hosté se mohou celého
jednání valné hromady zúčastnit pouze se svolením správní rady sdružení.
K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje nadpoloviční většina souhlasných hlasů
přítomných členů, vyjma případů, kdy tyto Stanovy určují, že k platnosti usnesení je třeba
kvalifikované většiny, tj. 2/3 souhlasných hlasů všech členů sdružení s volebním právem.
Valná hromada hlasuje aklamací, pokud tyto Stanovy nepředepisují tajné hlasování. Vždy se
nejprve hlasuje o návrhu správní rady, pokud je návrh schválen, o dalších protinávrzích se již
nehlasuje. O návrzích, jejichž znění bylo zveřejněno správní radou v souladu s komunikačním
řádem sdružení nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady, lze vést diskuzi pouze tehdy,
jestliže připomínky nebo pozměňovací návrhy nebyly projednány správní radou sdružení před
konáním valné hromady, přestože byly řádně uplatněny nejméně jeden týden před konáním valné
hromady nebo jestliže je správní rada zamítla.

Valná hromada zejména:
1. Volí volené členy správní rady sdružení (tajnou volbou).
2. Volí revizní komisi (tajnou volbou).
3. Rozhoduje o změnách Stanov (kvalifikovanou většinou).
4. Valná hromada schvaluje návrh každé změny smlouvy o spolupráci (o podmínkách užívání
golfového zařízení), kterou uzavírá sdružení s jeho majitelem.
5. Rozhoduje o udělení statutu čestného člena sdružení
6. Rozhoduje o vyloučení člena.
7. Rozhoduje o zániku sdružení (kvalifikovanou většinou).
8. Rozhoduje o schválení interních norem sdružení.
9. Schvaluje činnost správní rady sdružení za uplynulé období.
10.Schvaluje návrh rozpočtu sdružení na období od 1. ledna do 31. prosince daného roku.
11. Valná hromada volí předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a
dva skrutátory, do doby zvolení předsedajícího valné hromady valnou hromadu řídí
president sdružení nebo pověřený člen správní rady sdružení.
12.Rozhoduje i další otázky, které si k rozhodnutí vyhradí.

Hosté valné hromady
a) Správní rada sdružení je oprávněna pozvat na jednání valné hromady hosty dle vlastního
uvážení ke konkrétním bodům programu valné hromady.
b) Správní rada sdružení je povinna na přání alespoň 1/3 členů sdružení s hlasovacím právem
pozvat na jednání valné hromady maximálně další tři hosty dle žádosti členů sdružení, tato žádost
musí být správní radě doručena písemně spolu s podpisovým archem nejpozději 10 dnů před
jednáním valné hromady.
c) Požádá-li host o slovo, musí mu být předsedajícím valné hromady uděleno. O pořadí
vystoupení rozhoduje předsedající valné hromady.
d) Hostem nemůže být člen sdružení.

B) Správní rada sdružení
Správní rada sdružení je pětičlenná, z toho tři členové jsou voleni voleni valnou hromadou a dva
členové jsou jmenováni (manažer klubu a statutární zástupce vlastníka areálu). Její funkční
období je pětileté. Na post voleného člena sdružení může kandidovat kterýkoli řádný člen
sdružení, který má sdružení jako svůj domovský klub a který se svou kandidaturou a výkonem
funkce předem vysloví písemnou formou souhlas. Opakovaná volba je možná. Volená část
správní rady sdružení si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu sdružení, a to pouze z
volených členů správní rady.
Členové správní rady sdružení vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu, po dobu výkonu
funkce jsou však osvobozeni od placení ročních klubových poplatků.
Správní rada se schází podle potřeby a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů správní rady, z níž musí být alespoň dva volení členové správní rady sdružení. Každý člen
správní rady má jeden hlas, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní
rady sdružení. Je-li předseda nepřítomen, pak v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
místopředsedy sdružení.

Správní rada sdružení je zejména zodpovědná za:
1. řádnou činnost sdružení
2. stanovení výše vstupních klubových poplatků, ročních klubových poplatků, případně
dalších poplatků a ceníku služeb a zároveň stanoví podmínky jejich úhrady
3. běžné provozní záležitosti sdružení
4. řízení a kontrolu činnost zaměstnanců sdružení
5. časově omezená nezbytná rozhodnutí v období mezi dvěma jednáními valné hromady
jinak příslušející do kompetence valné hromady sdružení
6. přípravu podkladů pro jednání valné hromady sdružení
7. informovanost členů sdružení o své činnosti a o důvodech učiněných rozhodnutí dle
zásad pro komunikaci s členy klubu.
8. řízení sportovní činnosti a volbu STK
9. řízení spolupráce s dotčeným sportovním svazem (ČGF) a jeho orgány

Za správní radu sdružení jednají a podepisují společně vždy dva členové rady sdružení, z nich
alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Správní rada sdružení si vnitřním
předpisem stanoví podrobnější postup jednání a podepisování za správní radu sdružení. Správní
rada může k jednání a podepisování za sdružení pověřit dalšího člena sdružení.

C) Dozorčí rada a revizor
Kontrolním orgánem sdružení je dozorčí rada, která má 3 členy. Dozorčí radu volí valná hromada
z řad členů sdružení, kteří se svou kandidaturou a výkonem funkce předem vysloví písemnou
formou souhlas. Členové dozorčí rady si na svém prvém zasedání zvolí ze svého středu
předsedu. Valná hromada může dozorčí radě nebo kteréhokoli jejího člena odvolat. Funkční
období dozorčí rady je 3leté.
Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady sdružení, předseda dozorčí rady má
však právo účastnit se všech jednání správní rady sdružení s hlasem poradním.
V působnosti dozorčí rady je upozorňovat správní radu sdružení na vady hospodaření sdružení a
podávat mu návrhy na jejich odstranění. Vyjadřuje se zároveň ke zprávě správní rady sdružení o
hospodaření i k návrhu rozpočtu na výroční valné hromadě, kde také předkládá zprávu o své
činnosti.
Členové revizní komise vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.
Opakovaná volba členů revizní komise je možná.

Revizor
Pro případ, že by se valné hromadě nepodařilo zvolit dozorčí radu, stává se kontrolním orgánem
sdružení revizor. Revizora volí valná hromada z řad členů sdružení, kteří se svou kandidaturou a
výkonem funkce předem vysloví písemnou formou souhlas. Valná hromada může revizora odvolat.
Funkční období revizora je 3leté.
Revizor nesmí být členem správní rady sdružení, má však právo účastnit se všech jednání správní
rady sdružení s hlasem poradním.
V působnosti revizora je stejná jako tomu je u dozorčí rady.
Revizor vykonává svou činnost bez nároku na odměnu.
Opakovaná volba revizora je možná.

D) Prezident
President je členem sdružení a je jmenován i odvoláván rozhodnutím správní rady sdružení.
Prezident reprezentuje sdružení navenek. Ve svém jednání, jehož důsledkem by měl být vstup
sdružení do závazků, je vázán rozhodnutím a schválením správní rady sdružení. Prezident má
právo být přítomen při jednáních správní rady a při těchto jednáních má hlas poradní.
Prezident vykonává svou činnost bez nároku na odměnu, po dobu výkonu funkce je však
osvobozen od placení ročních klubových poplatků.

 

Článek VII.

Zásady hospodaření
1. Při svém hospodaření se klub řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Finančním zdrojem a zdrojem majetku klubu jsou zejména:
a. členské příspěvky
b. sponzorské dary
c. příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti
d. příspěvky a dotace od ČGF
e. státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob
f. majetek převedený do vlastnictví sdružení jeho členem
3. Klub hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, které musí být v zásadě
vyrovnané a za jehož účelnost je zodpovědná správní rada sdružení.

 

Článek VIII.

Komunikace sdružení se členy
Při jakémkoli způsobu komunikace člena sdružení se správní radou sdružení musí člen uvést
jméno a číslo klubové legitimace. Další podmínky komunikace stanovuje „Komunikační řád
Sdružení se členy“

 

Článek IX.

Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
a. rozhodnutím valné hromady o rozpuštění s likvidací
b. rozhodnutím valné hromady o sloučení s jiným sdružením
c. rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění
Při likvidaci sdružení se zbylý majetek sdružení rozdělí mezi členy sdružení na základě rozhodnutí
valné hormady.

 

Článek X.

Platnost a účinnost stanov
Stanovy jsou platné schválením valné hromady, účinné registrací MV ČR, nejdříve však 15. ledna
2011.

 

Dodatek č.1: Komunikační řád sdružení se členy

a. Komunikace prostřednictvím internetu
Základním prostředkem běžné komunikace správní rady sdružení se členy je komunikace pomocí
internetu, a to prostřednictvím webové stránky sdružení a e-mailové komunikace.

Webová stránka
Webová stránka sdružení má adresu: http://www.yardresort.com/
Na této stránce se povinně umísťují:
– základní dokumenty sdružení
– důležitá sdělení a oznámení členům
– kalendář akcí
– další materiály, týkající se všech členů sdružení
Ke zveřejnění jakýchkoli materiálů na této webové stránce musí dát souhlas správní rada
sdružení.

Informační newsletter
Informační newsletter je rozesílán hromadně členům sdružení, kteří o to požádají na e-mailovou
adresu dle jejich volby. Ke zveřejnění jakýchkoli informací touto formou musí dát souhlas správní
rada sdružení.

Individuální emailový kontakt
Členové mohou být kontaktováni prostřednictvím emailové adresy uvedené v registrační členské
databázi. Členové mohou kontaktovat správní radu sdružení prostřednictvím emailové adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškerou internetovou komunikaci je sdružení povinno uchovávat (archivovat) po dobu 2 let.

b. Další způsoby komunikace
1) Listovní doporučenou poštou, na vyřízení dopisu má sdružení lhůtu 15 dnů, kterou ve zvláště
složitých případech může správní rada sdružení prodloužit až na 30 dnů, o prodloužení lhůty musí
odesílatele informovat. Doručené písemnosti i odpovědi se uchovávají (archivují) po dobu jednoho
roku.
2) Telefonicky na oficiální telefonní čísla sdružení, sdělení i odpovědi na ně se chápou jako
informativní a sdružení o nich nevede žádnou evidenci.
3) Osobně v určený čas funkcionářů a zaměstnanců sdružení, návštěva a její důvod musí být
ohlášena minimálně den předem.

Kontakt

+420 730 186 837
golf@yardresort.com

Yard Resort Golf Club
Ke Tvrzi 7
250 72 Předboj

Počasí

Sledujte nás

     
 
Novinky emailem?